Go to Top

Articles

L’ús sostenible dels productes fitosanitaris

AP105sanitatvegetal

L’ús sostenible dels productes fitosanitaris són el conjunt de mesures encaminades a reduir els riscos pel medi ambient i la salut humana en la utilització de productes fitosanitaris, sense pèrdua del rendiment de les collites. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural ofereix un conjunt d’orientacions, normativa, pautes d’actuació i dades a tenir en compte en aquesta presa de decisions.

Més informació +

Diferències i normes d’aplicació dels fertilitzants, els adobs i els substrats

AP105sanitatvegetal

Els fertilitzants són totes aquelles substàncies que contenen un o diversos elements necessaris per a la nutrició dels conreus, i que aporten als vegetals els elements necessaris per incrementar la seva qualitat i la seva productivitat. Els adobs són aquells productes que tenen com a funció principal proporcionar nutrients a les plantes, mentre que l’esmena és una matèria orgànica o inorgànica capaç de modificar o millorar les propietats i característiques físiques, químiques o biològiques del sòl a cultivar.

Més informació +

La conservació dels sòls a l’explotació agrària

AP105sanitatvegetal

Les bones pràctiques agràries són totes aquelles pautes i tècniques aplicables a l’explotació agrària que tenen com a objectiu garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dels productes agrícoles. En aquest sentit, una correcta política de fertilització i una bona gestió i conservació dels sòls són essencials. Tenir un bon coneixement de les característiques del sòl a cultivar és clau per a una bona planificació agrícola, i des del punt de vista tècnic permet millorar la producció i la qualitat dels productes resultants. El mapa de sòls és una eina molt útil per conèixer la qualitat i condicions del sòl a cada zona de Catalunya.

Més informació +